Welkom
Wat is FixTo Finish?
Stucadoorsdiensten
Buitengevelisolatie
Nieuws
Particuliere woningen ouder dan
Links
Welcome

Particuliere woningen ouder dan 2 jaar


Verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten.

Stukadoren van particuliere woningen ouder dan 2 jaar.

Indien u uw particuliere woning, ouder dan 2 jaar wilt gaan verbouwen, dan kunt u gebruik maken van het verlaagde (6%) BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten. Dit geldt voor schilderen en stukadoren.

Fix to Finish Plasterworld biedt u deze voordelige BTW-regeling. Dus waarom zou u nog langer zoeken naar een “mannetje” als u een beroep kunt doen op de werkzaamheden onder de kwaliteitsgarantie van Fix to Finish Plasterworld zonder veel meer te betalen!

Onze offertes zijn altijd geheel vrijblijvend en natuurlijk kosteloos.

Hieronder vindt u een toelichting op de regeling

I. Algemeen

1. Wat wordt verstaan onder particuliere woningen?

De term “particuliere woning” heeft betrekking op onroerende zaken die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat in dit kader om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande particuliere woningen vallen hieronder. Als particuliere woning zijn onder meer aan te merken:

 • huurwoningen van woningbouwcorporaties e.d. die door particulieren worden bewoond
 • bejaardentehuizen/aanleunwoningen
 • verpleeg- en verzorgingsinstellingen
 • studentenflats
 • kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning
 • tweede woningen, voor zover permanente bewoning daarvan is toegestaan.

De gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, bejaarden-tehuizen/ aanleunwoningen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen e.d., zoals de hal, het trappenhuis, de eetzaal, de recreatieruimte e.d., volgen het regime dat geldt voor de particuliere woongedeelten.

Niet als particuliere woning zijn onder andere te beschouwen:

 • vakantiewoningen
 • hotels/pensions
 • woonboten/woonwagens
 • asielzoekerscentra
 • ziekenhuizen
 • internaten.

2. Behoren garages, schuren, serres e.d. ook tot een particuliere woning?

Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken e.d. behoren tot een particuliere woning, voor zover zij op hetzelfde perceel als de particuliere woning zijn gelegen. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de particuliere woningen (bijv. parkeergarages onder flatgebouwen die door particulieren worden bewoond) worden eveneens tot de particuliere woning gerekend, uiteraard indien en voor zover zij door de eigenaars of huurders van die particuliere woningen worden gebruikt. Afzonderlijke, niet hiervoor bedoelde garageboxen behoren niet tot de particuliere woning(1).

3. Hoe is vast te stellen dat een particuliere woning ouder is dan 2 jaar?

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar, is de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken bepalend. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, dient voor de toepassing van het 6%-tarief de woning voor ten minste 50% te bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar. Als een pand niet vanaf het begin als particuliere woning in gebruik is geweest, maar pas later tot particuliere woning is verbouwd (bij voorbeeld een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd), is voor de toepassing van het verlaagde tarief beslissend het tijdstip waarop het pand voor het eerst als particuliere woning in gebruik is genomen.
Voor de schilder of stukadoor verdient het aanbeveling om voor de toepassing van het verlaagde tarief in het bezit te zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de desbetreffende woning ouder is dan 2 jaar.

4. Hoe moet omgegaan worden met panden die zowel als woning en als bedrijfspand worden gebruikt?

Ten aanzien van panden die zowel als particuliere woning en als bedrijfspand worden gebruikt (bijv. woon/winkel/praktijkpanden), wordt voor de toepassing van het lage BTW -tarief goedgekeurd dat voor zover de desbetreffende panden in hoofdzaak (d.w.z. voor meer dan 50%) voor particuliere bewoning worden gebruikt, deze in hun geheel als particuliere woning worden aangemerkt. Als een pand voor minder dan 50% als particuliere woning wordt gebruikt, dan mag het deel dat voor particuliere bewoning wordt gebruikt voor de toepassing van het BTW -tarief worden afgesplitst.

II. Vragen over stukadoorswerk

1. Welke diensten van stukadoors vallen onder het verlaagde tarief?

Het stukadoorswerk dat binnens- en buitenshuis wordt verricht is naar het verlaagde tarief gebracht. Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het niet noodzakelijk dat het stukadoorswerk door een stukadoorsbedrijf wordt verricht: ook aannemers, klusbedrijven e.d. die (onderdelen van) stukadoorswerk uitvoeren mogen het verlaagde tarief hanteren. Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het evenmin noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is: ook als woningbouwcorporaties e.d. opdracht geven tot het verrichten van stukadoorswerk in particuliere woningen, geldt ter zake het verlaagde tarief.

2. Wat wordt verstaan onder stukadoorswerk?

De term “stukadoorswerk” heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

 • de voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een stukadoor moet verrichten voordat hij kan overgaan tot het eigenlijke stucwerk
 • het eigenlijke stucwerk

Het eigenlijke stucwerk bestaat uit het herstellen van een bestaande stuclaag of het aanbrengen van een nieuwe stuclaag. Het gaat hier om het handmatig dan wel machinaal verwerken, aanbrengen en afwerken van één of dan wel meerdere lagen cement-, gips-, kalk- of kunststofgebonden pleister in pasteuze vorm. Bij pleister in pasteuze vorm valt te denken aan diverse soorten kant en klare mortels, sierpleister (bijv. spachtel, structuur- of decorpleister en marmerpleister) en aan spuitpleister (spack). Ook het aanbrengen van decoratieve lijsten, ornamenten e.d. aan wanden en plafonds (onder meer met lijm) valt hieronder. Met “verwerken, aanbrengen en afwerken” wordt gedoeld op iedere toepassing van de bij het stukadoorswerk gebruikte hulpmiddelen, zoals de spuit, kwast, roller en spaan.

3. Wat wordt bedoeld met voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden bij stukadoorswerk?

Als voorbehandelings- en voorbereidingswerkzaamheden bij stukadoorswerk zijn aan te merken:

 • het lossteken van de loszittende stuclaag
 • het voorbereiden van de ondergrond ten behoeve van het (nieuw) aan te brengen stucwerk, zoals voorlijmen, impregneren, opruwen of reinigen, alsmede stellen van benodigde stucadoorsprofielen
 • het aanbrengen van zgn. pleisterdragers ten behoeve van onder meer plafondwerk, zoals stucanet, steengaas en stucplaten (speciale stukadoorsgipsplaten), met als doel afgewerkt te worden als stucwerk
 • het afplakken van de omgeving van de te stukadoren ondergrond c.q. het afdekken van ruimte waarbinnen stukadoorswerkzaamheden plaatsvinden (met behulp van plastic, afplaktape e.d.). De hiervoor bedoelde voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden worden veelal niet afzonderlijk aan de opdrachtgever gefactureerd, maar zijn in de prijs voor het stukadoorswerk verdisconteerd.

4. Welke werkzaamheden van stukadoors vallen niet onder het verlaagde tarief?

De werkzaamheden die te ver afstaan van het specifieke stukadoorswerk zijn aan het algemene tarief onderworpen. Te denken valt aan het plaatsen van gipswanden, het aanbrengen van tegels op wanden en het leggen van vloeren. Ook het leveren en aanbrengen van isolatiemateriaal (bijv. bij gevelisolatie) is niet als stukadoorswerk aan te merken. Indien tezamen met de stuclaag isolatiemateriaal wordt aangebracht (bijv. bij gevelisolatie), dient de stukadoor voor de toepassing van het BTW-tarief deze te splitsen tussen het aangebrachte stucwerk en het aangebrachte isolatiemateriaal. Het isolatiemateriaal en de voor het aanbrengen van dat materiaal toe te rekenen arbeid zijn aan het 21% -tarief onderworpen.
Het afwerken van de isolatieplaten met een stuclaag (bestaande uit een wapenings- en een sierpleisterlaag) is naar het verlaagde tarief belast. Voor de praktijk geldt het volgende schema:

 • Stucwerk (binnen- en buitenshuis) 6% (arbeid + materiaal)
 • Voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden bij stukadoorswerk 6% (arbeid + materiaal)
 • Leveren en aanbrengen van isolatiemateriaal 21% (arbeid + materiaal)
 • Afwerken van isolatiemateriaal met stuclaag 6% (arbeid + materiaal)
Link naar de winkel

 Contactgevens:

 
 Het Helmhout 75
 9206AZ Drachten

 Telefoonnummer:
 +31 (0) 512-514006
 +31 (0) 6-30500680
 

 Email:
 info@fixtofinish.com

 KVK-nummer:
 01068751

 BTW-nummer:
 1071.52.150.B.01